قانون مداری در موسسه ایثار،پایان همکاری با بازنشستگان

« قانون مداری در موسسه ایثار،پایان همکاری با بازنشستگان » در ابتدای صبح روز بیست وسوم آبان ماه،جلسه ای با حضور مدیر عامل موسسه و کلیه همکاران ستاد مرکز در اتاق جلسات برگزار و این جلسه ساعت ۸ صبح با سخنان مهندس پورحاج رضایی مدیرعامل موسسه آغاز شد. مدیرعامل موسسه هدف از برگزاری این جلسه […]